Huisreglement van St. Sneker Hondenschool en het AVG, ten behoeve van cursisten

 

Dit huisreglement heeft ten doel om misverstanden te voorkomen en zal in die gevallen dat het nodig mocht zijn geraadpleegd worden.

1.      Iedere deelnemer dient zich netjes te gedragen.

2.      Voor deelname aan de gehoorzaamheidscursussen, geldt een minimum leeftijd van 16 jaar  (uitzonderingen in overleg met de instructie).

3.      Het gebruik van fysiek of psychisch geweld (slaan, schoppen, aan vacht trekken) ten opzichte van de honden wordt niet getolereerd. Evenals het niet correct volgen van de instucties van één van de instructeurs. Dit kan royering uit de opleiding tot gevolg hebben zonder dat er restitutie wordt verleend over de niet genoten lessen.

4.      Medecursisten alsmede trainers en eventuele bezoekers dienen respectvol benaderd te worden. (kwetsend en of discriminerend taalgebruik wordt niet gebezigd).

5.      Honden dienen geënt te zijn met minimaal Parvo & Distemper (hondenziekte) OF een geldige titerbepaling d.w.z. dat er antistoffen van Hepatitis, Parvo & Distemper aanwezig zijn die bijgeschreven staan in het dierenpaspoort.
  Kennelhoest is bij ons geen verplichting. In geval van twijfel kan er gevraagd worden om het inentingsboekje.

6.      Honden die lijden aan een besmettelijke ziekte, of hiervoor onder behandeling zijn, kunnen tijdelijk niet deelnemen aan de cursus (denk hierbij aan kennelhoest en/of giardia).

7.      Loopse teven mogen niet deelnemen aan de cursus, aangezien zij andere honden af kunnen leiden.

8.      Voor teven die op de datum van het examen loops zijn, wordt na afloop van het reguliere examen een extra examen afgenomen.

9.     Honden dienen altijd aangelijnd te zijn tenzij tijdens de cursus, in het kader  van een oefening door een  instructeur anders wordt beslist.

10.  In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond dient vooraf telefonisch overleg te zijn.

11.  Mobiele telefoons gelieve niet te gebruiken, maar indien noodzakelijk graag op trilfunctie.

12.  De cursist is aansprakelijk voor alle schade die door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materiaal van de organisatie,  haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel plaatsvindt.

 

Betalingen:

1.      Het volledige cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan, tenzij er na overleg met een instructeur anders wordt beslist.

2.      Betalingen dienen contant, per pin of per bank te worden voldaan.

3.      Indien u zelf besluit te stoppen wordt er geen lesgeld terugbetaald.

4.      Indien lessen door toedoen van Stichting Sneker Hondenschool komen te vervallen zal daarvoor een vervangende training georganiseerd worden, of terugbetaling van lesgeld van de betreffende les plaatsvinden.

 

Aansprakelijkheid:

Deelname aan een cursus is geheel voor eigen risico. Stichting Sneker Hondenschool en of haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal,  verlies,  ongevallen etc.  zowel in het veld als daarbuiten.
Ook is Stichting Sneker Hondenschool niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling.
Ook gastinstructeurs kunnen binnen dit reglement niet aansprakelijk gesteld worden.
Iedere deelnemer wordt geacht de mogelijkheden van zijn of haar hond te kennen en dient deze dan ook te beschermen.

 

Iedere cursist wordt geacht kennis genomen te hebben van het huishoudelijke reglement en in overeenstemming hiermede te handelen. Het niet naleven van het reglement kan leiden tot eenzijdig beëindigen van de cursus zonder restitutie van niet genoten trainingen. Dit echter altijd na schriftelijk aanzeggen tot het naleven der reglementen.

 

*************

 

orgineelsshlogo.jpg

PRIVCACYBELEID VAN STICHTING SNEKER HONDENSCHOOL

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die St. Sneker Hondenschool (hierna: “SSH”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van St. Sneker Hondenschool, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan SSH verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: SSH, Keeringen 20, 8501 NW Joure, KvK nummer: 0111955 De functionaris leden is bereikbaar via info@snekerhondenschool.nl of telefoonnummer 0515 420205

2. Welke gegevens verwerkt SSH en voor welk doel
 2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
                 a) voor- en achternaam.
                b) adresgegevens.
                c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).
                d) ras , naam, geboortedatum hond en dierenarts.
 2.2         SSH verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 a)           je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het             lidmaatschap en de                 eventuele opzegging daarvan.
 b)          je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van                 uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SSH.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met SSH en je te informeren over de ontwikkelingen van SSH.

 3. Bewaartermijnen

SSH verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SSH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 5.1 Via de ledenadministratie van SSH kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SSH zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SSH je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@snekerhondenschool.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 17 december 2019