Huisreglement van Stichting Sneker Hondenschool, ten behoeve van cursisten

 

Dit huisreglement heeft ten doel om misverstanden te voorkomen en zal in die gevallen dat het nodig mocht zijn geraadpleegd worden.

1.      Iedere deelnemer dient zich netjes te gedragen.

2.      Voor deelname aan de gehoorzaamheidscursussen, geldt een minimum leeftijd van 16 jaar  (uitzonderingen in overleg met de instructie).

3.      Het gebruik van fysiek of psychisch geweld (slaan, schoppen, aan vacht trekken) ten opzichte van de honden wordt niet getolereerd. Dit kan royering uit de opleiding tot gevolg hebben zonder dat er restitutie wordt verleend over de niet genoten lessen.

4.      Medecursisten alsmede trainers en eventuele bezoekers dienen respectvol benaderd te worden. (kwetsend en of discriminerend taalgebruik wordt niet gebezigd).

5.      Honden dienen volledig geŽnt te zijn. Kennelhoest is bij ons geen verplichting. In geval van twijfel kan er gevraagd worden om het inentingsboekje.

6.      Honden die lijden aan een besmettelijke ziekte, of hiervoor onder behandeling zijn, kunnen tijdelijk niet deelnemen aan de cursus (denk hierbij aan kennelhoest en/of giardia).

7.      Ter bescherming van uw hond wordt een goed anti vlooien en teken programma geadviseerd.

8.      Loopse teven mogen niet deelnemen aan de cursus, aangezien zij andere honden af kunnen leiden.

9.      Voor teven die op de datum van het examen loops zijn, wordt na afloop van het reguliere examen een extra examen afgenomen.

10.  Honden dienen altijd aangelijnd te zijn tenzij tijdens de cursus, in het kader  van een oefening door een  instructeur anders wordt beslist.

11.  In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond dient vooraf telefonisch overleg te zijn.

12.  Mobiele telefoons gelieve niet te gebruiken, maar indien noodzakelijk graag op trilfunctie.

13.  De cursist is aansprakelijk voor alle schade die door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materiaal van de organisatie,  haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel plaatsvindt.

 

Betalingen:

1.      Het volledige cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan, tenzij er na overleg met een instructeur anders wordt beslist.

2.      Betalingen dienen contant of per bank te worden voldaan.

3.      Indien u zelf besluit te stoppen wordt er geen lesgeld terugbetaald.

4.      Indien lessen door toedoen van Stichting Sneker Hondenschool komen te vervallen zal daarvoor een vervangende training georganiseerd worden, of terugbetaling van lesgeld van de betreffende les plaatsvinden.

 

Aansprakelijkheid:

Deelname aan een cursus is geheel voor eigen risico. Stichting Sneker Hondenschool en of haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal,  verlies,  ongevallen etc.  zowel in het veld als daarbuiten.
Ook is Stichting Sneker Hondenschool niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling.
Ook gastinstructeurs kunnen binnen dit reglement niet aansprakelijk gesteld worden.
Iedere deelnemer wordt geacht de mogelijkheden van zijn of haar hond te kennen en dient deze dan ook te beschermen.

 

Iedere cursist wordt geacht kennis genomen te hebben van het huishoudelijke reglement en in overeenstemming hiermede te handelen. Het niet naleven van het reglement kan leiden tot eenzijdig beŽindigen van de cursus zonder restitutie van niet genoten trainingen. Dit echter altijd na schriftelijk aanzeggen tot het naleven der reglementen.

 

 

 

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 02 december 2015